Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2: Bài tìm một số hạng trong một tổng

CHIA SẺ
 Bài tìm một số hạng trong một tổng. Giải bài 1, 2, 3 trang 45 SGK Toán 2. Tìm x (theo mẫu); Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

Bài 1: Tìm x (theo mẫu ):

a) x + 3 = 9                       b) x + 5 = 10                  e) 4 + x = 14

x           = 9 – 3                  c) x + 2 = 8                    g) 3 + x = 10

x           = 6                       d) x + 8 = 19

b) x + 5 = 10                                           e) 4 + x = 14

    x       = 10 – 5                                                 x = 14 – 4

    x       = 5                                                        x = 10

c) x + 2 = 8                                              g) 3 + x = 10

   x        = 8 – 2                                                    x = 10 – 3

   x        = 6                                                          x = 7

d) x + 8 = 19

    x       = 19 -8

    x       = 11

Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống:

Điền các số theo cột tính từ trái sang phải là: 18, 1,10, 0, 21, 22.

Bài 3: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 20 học sinh trai. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh gái?

Số học sinh gái của lớp là:

35 – 20 = 15 ( học sinh )

Đáp số: 15 học sinh.