Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 24 Sách Toán 2: Bài bài toán về nhiều hơn

CHIA SẺ
Bài bài toán về nhiều hơn. Giải bài 1, 2, 3 trang 24 SGK Toán 2. Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa…

Bài 1: Hòa có 4 bông hoa, Bình có nhiều hơn Hòa 2 bông hoa. Hỏi Bình có mấy bông hoa?

Tóm tắt

Hòa có : 4 bông hoa

Bình nhiều hơn Hòa : 2 bông hoa

Bình có: … bông hoa?

Số bông hoa Bình có là:

4 + 2 = 6 ( bông hoa)

Đáp số: 6 bông hoa.

Bài 2: Nam có 10 viên bi, Bảo có nhiều hơn Nam 5 viên bi. Hỏi Bảo có bao nhiêu viên bi?

Tóm tắt

Nam có: 10 viên bi

Bảo nhiều hơn Nam : 5 viên bi

Bảo có: … viên bi?

Số bi Bảo có là:

10 + 5 = 15 ( viên bi)

Đáp số: 15 viên bi.

Bài 3: Mận cao 95cm, Đào cao hơn Mận 3cm. Hỏi Đào cao bao nhiêu xăng-ti-mét?

Chiều cao của Đào là

95 + 3 = 98 ( cm)

Đáp số: 98 cm