Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 167 Toán 2: Bài luyện tập chung

CHIA SẺ
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 2. Đặt tính rồi tính…

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 456 + 323 ;                          897 – 253

b) 357 + 621 ;                          962 – 861

c) 421 + 375 ;                          431 – 411

Bài 2: Tìm X:

a) 300 + X = 800

X + 700 = 1000

b) X – 600 = 100

700 – X = 400.

Bài 3: >; <; =

  60cm + 40cm…1m

300cm + 53cm…300cm + 57cm

1km…800m

Bài 1:

a) 

b) 

c) 

Bài 2:

a) 300 + X = 800

            X = 800 – 300

            X = 500

X + 700 = 1000

         X = 1000 – 700

         X = 300

b) X – 600 = 100

            X = 100 + 600

            X = 700

700 – X = 400

        X = 700 – 400

        X = 300

Bài 3:

60cm + 40cm = 1m

300cm + 53cm < 300cm + 57cm

1km > 800m