Trang Chủ Chủ đề Bài luyện tập chung

Bài luyện tập chung

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 Toán 2:  Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 181 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hóa dài bao nhiêu...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180, 181 SGK Toán 2. Đồng hồ chỉ mấy giờ ?; Một hình tam giác có độ dài mỗi cạnh đều bằng 5cm. Hỏi chu vi hình tam...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Toán 2. Tính nhẩm; Viết hai số mà mỗi số có ba chữ số giống nhau. Bài 1: Tính nhẩm: 2 x 9 =        ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 178,179 SGK Toán 2. Số ?;Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào ? Bài 1: Số ? Bài 2: >; <; = 302...310                ...
Bài 1, 2, 3 trang 167 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3 trang 167 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3 trang 167 SGK Toán 2. Đặt tính rồi tính... Bài 1: Đặt tính rồi tính: a) 456 + 323 ;                        ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 Toán 2:  Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 166 SGK Toán 2. Câu 1: >; < = ; Viết các số 857. 678, 599, 1000, 903 theo thứ tự: Bài 1: >; < =  937...739        ...
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 165 SGK Toán 2. Viết số và chữ thích hợp vào ô trống (theo mẫu):; Hình nào đã khoanh vào ({1 over 5})  số hình vuông ? Bài 1, bài 2,...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung.Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2. Mỗi túi có bao nhiêu tiền?;  Viết số tiền trả lại vào ô trống (theo mẫu) Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền? Bài 2: Mẹ...
Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2:  Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2. Tính; Đặt tính rồi tính: Bài 1: Tính: Bài 2: Tính: Bài 3: Tính nhẩm: 700 + 300 =                    ...
Bài 1, 2, 3 trang 136 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài 1, 2, 3 trang 136 Sách Toán 2: Bài luyện tập chung
Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3 trang 136 SGK Toán 2.  Tính nhẩm; Có 12 học sinh chia đều thành 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy học sinh ? Bài 1: Tính nhẩm: a)     2 x 4...