Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3 trang 110 Sách Toán 2: Bài một phần hai

CHIA SẺ
Bài một phần hai. Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2. Đã tô màu 1/2 hình nào?; Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình nào ?

Bài 2: Hình nào có \({1 \over 2}\) số ô vuông được tô màu ?

Bài 3: Hình nào đã khoanh vào \({1 \over 2}\) số con cá ?

Bài 1: Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình A.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình C.

Đã tô màu \({1 \over 2}\) hình D.

Bài 2: Hình A, hình C.

Bài 3: Hình b.