Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 64 Toán 2: Bài luyện tập

CHIA SẺ
 Bài luyện tập. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 64 SGK Toán 2. Tính nhẩm;  Đặt tính rồi tính:

Bài 1: Tính nhẩm:

14 – 5 =                        14 – 7 =                   14 – 9 =

14 – 6 =                        14 – 8 =                   13 – 9 =

14 – 5 = 9                       14 – 7 = 7                  14 – 9 = 5

14 – 6 = 8                       14 – 8 = 6                  13 – 9 = 4

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 84 – 47;                   30 – 6;                   74 – 48;

b) 62 – 28;                   83 – 45;                  60 – 12.

Bài 3: Tìm x:

a) x – 24 = 34;                   b) x + 18 = 60;              c) 25 + x = 84.

a) x – 24 = 34;                    b) x + 18 = 60;

    x        = 34 + 24                 x         = 60 – 18

    x        = 58                          x         = 42

c) 25 + x = 84.

            x = 84 – 25

            x = 59.

Bài 4: Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay?

Số may bay cửa hàng đó có là:

84 – 45 = 39 ( máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.