Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 Bài tập Toán lớp 2

Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2: Bài luyện tập chung

CHIA SẺ
 Bài luyện tập chung. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2. Tính; Đặt tính rồi tính:

Bài 1: Tính:

Bài 2: Tính:

Bài 3: Tính nhẩm:

700 + 300 =                      800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 – 30 =                      1000 – 200 =                   1000 – 500 =

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 – 231 ;                      999 – 542 ;                         505 – 304

Bài 1:

Bài 2:

Bài 3: 

700 + 300 = 1000                   800 + 200 = 1000

1000 – 300 = 700                    1000 – 200 = 800

500 + 500 = 1000                   1000 – 500 = 500

Bài 4:

a) 

b)