Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Chương 5: Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được sẽ như thế nào?

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng \(0,59\mu m.\)Khoảng cách vân giao thoa bằng bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 12 môn Vật lí Chương 5. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Trong một thí nghiệm Y-âng khoảng cách giữa hai khe là 0,4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m. Ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng vàn có bước sóng \(0,59\mu m.\)

a) (3đ) Khoảng cách vân giao thoa bằng bao nhiêu.

b) (3,5đ) Biết bề rộng của vùng giao thoa quan sát được trên màn là 30mm.Tính số vân sáng, vân tối quan sát được.

c) (3,5đ) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được sẽ như thế nào?


Advertisements (Quảng cáo)

a) Khoảng vân \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a} = \dfrac{{0,{{59.10}^{ – 6}}.1}}{{0,{{4.10}^{ – 3}}}} = 1,475mm\)

b) Ta có:

Advertisements (Quảng cáo)

\(\dfrac{L}{i} = \dfrac{{{{30.10}^{ – 3}}.1}}{{1,{{475.10}^{ – 3}}}} = 20,3\)

Vậy số vân sáng trên màn là 21 và số vân tối là 20.

c) Nếu ánh sáng chiếu vào hai khe là ánh sáng trắng thì hiện tượng quan sát được trên màn: ở giữa là vân sáng trắng trung tâm hai bên vân sáng trắng trung tâm có những giải như màu cầu vồng, tím ở trong, đỏ ở ngoài.

Advertisements (Quảng cáo)