Trang Chủ Sách bài tập lớp 11 SBT Toán 11 Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 22 SBT Đại số và giải tích...

Bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 22 SBT Đại số và giải tích 11: Giải phương trình sin 4 x = 2/3 ?

CHIA SẺ
Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản Sách bài tập Đại số và giải tích 11. Giải bài 2.1, 2.2, 2.3 trang 22. Câu 2.1: Giải các phương trình…; Giải phương trình sin 4 x = 2/3 ?Bài 2.1: a) \(\sin 3x =  – {{\sqrt 3 } \over 2}\)

b) \(\sin \left( {2x – {{15}^o}} \right) = {{\sqrt 2 } \over 2}\)

c) \(\sin \left( {{x \over 2} + {{10}^o}} \right) =  – {1 \over 2}\)

d) \(\sin 4x = {2 \over 3}\)

 a) \(x =  – {\pi  \over 9} + k{{2\pi } \over 3},k \in Z{\rm{ }}\) và \({\rm{ }}x = {{4\pi } \over 9} + k{{2\pi } \over 3},k \in Z\)

b) \(x = {30^o} + k{180^o},k \in Z{\rm{ }}\) và \(x = {75^o} + k{180^o},k \in Z\)

c) \(x =  – {80^o} + k{720^o},k \in Z\) và \(x = {400^o} + k{720^o},k \in Z\)

d) \(x = {1 \over 4}\arcsin {2 \over 3} + k{\pi  \over 2}{\rm{,k}} \in Z\) và \(x = {\pi  \over 4} – {1 \over 4}{\rm{arcsin}}{2 \over 3} + k{\pi  \over 2}{\rm{,}}k \in Z{\rm{ }}\)

Bài 2.2: Giải các phương trình

a) \(\cos \left( {x + 3} \right) = {1 \over 3}\)

b) \(\cos \left( {3x – {{45}^o}} \right) = {{\sqrt 3 } \over 2}\)

c) \(\cos \left( {2x + {\pi  \over 3}} \right) =  – {1 \over 2}\)

d) \(\left( {2 + \cos x} \right)\left( {3\cos 2x – 1} \right) = 0\)

a) \(x =  – 3 \pm \arccos {1 \over 3} + k2\pi ,k \in Z\)

- Quảng cáo -

b) \(x = {25^o} + k{120^o},x = {5^o} + k{120^o},k \in Z\)

c) \(x = {\pi  \over 6} + k\pi ,x =  – {\pi  \over 2} + k\pi ,k \in Z\)

d) \(x =  \pm {1 \over 2}\arccos {1 \over 3} + k\pi ,k \in Z\)

Bài 2.3: Giải các phương trình

a) \(\tan \left( {2x + {{45}^o}} \right) =  – 1\)

b) \(\cot \left( {x + {\pi  \over 3}} \right) = \sqrt 3 \)

c) \(\tan \left( {{x \over 2} – {\pi  \over 4}} \right) = \tan {\pi  \over 8}\)

d) \(\cot \left( {{x \over 3} + {{20}^o}} \right) =  – {{\sqrt 3 } \over 3}\)

a) \(x =  – {45^o} + k{90^o},k \in Z\)

b) \(x =  – {\pi  \over 6} + k\pi ,k \in Z\)

c) \(x = {{3\pi } \over 4} + k2\pi ,k \in Z\)

d) \(x = {300^o} + k{540^o},k \in Z\)