Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3, 4 trang 71 Hình học 10 nâng cao: Bài tập Trắc nghiệm chương II

CHIA SẺ
Bài tập Trắc nghiệm chương II. Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 71 SGK Hình học lớp 10 nâng cao. Giá trị sau bằng bao nhiêu ?; Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai ?

Bài 1: Giá trị \(\cos {45^0} + \sin {45^0}\) bằng bao nhiêu ?

(A) 1 ;                                (B) \(\sqrt 2 \);

(C) \(\sqrt 3 \);                             (D) 0.

Ta có \(\cos {45^0} + \sin {45^0} = {{\sqrt 2 } \over 2} + {{\sqrt 2 } \over 2} = \sqrt 2 \).

Chọn (B).


Bài 2: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng ?

(A) \(\sin ({180^0} – \alpha ) =  – \cos \alpha \);

(B) \(\sin ({180^0} – \alpha ) =  – \sin \alpha \);

(C) \(\sin ({180^0} – \alpha ) = \sin \alpha \);

(D) \(\sin ({180^0} – \alpha ) = \cos \alpha \).

Chọn (C).


Bài 3: Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai ?

(A) \(\sin {0^0} + \cos {0^0} = 0\);

(B) \(\sin {90^0} + \cos {90^0} = 1\);

(C) \(\sin {180^0} + \cos {180^0} =  – 1\);

(D) \(\sin {60^0} + \cos {60^0} = {{\sqrt 3  + 1} \over 2}\).

Ta có \(\sin {0^0} + \cos {0^0} = 1\) . Chọn (A).


Bài 4: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?

(A) \({(\sin \alpha  + \cos \alpha )^2} = 1 + 2\sin \alpha \cos \alpha \);

(B) \({(\sin \alpha  – \cos \alpha )^2} = 1 – 2\sin \alpha \cos \alpha \);

(C) \({\cos ^4}\alpha  – {\sin ^4}\alpha  = {\cos ^2}\alpha  – {\sin ^2}\alpha \);

(D) \({\cos ^4}\alpha  + {\sin ^4}\alpha  = 1\).

Ta có \({\cos ^4}\alpha  + {\sin ^4}\alpha  = {({\sin ^2}\alpha  + {\cos ^2}\alpha )^2} – 2{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha  \)

\(= 1 – 2{\sin ^2}\alpha {\cos ^2}\alpha. \)

Chọn (D).