Sách bài tập lớp 11

Trang Chủ Lớp 11 Sách bài tập lớp 11

SBT Lớp 11 - Giải bài tập, trả lời câu hỏi trong Sách bài tập lớp 11 môn: Toán, Tiếng Anh, SBT Hóa, SBT Lý, Sinh, Sử, GDCD, Địa đầy đủ và chi tiết. Chọn môn cần xem đáp án:

Bài 9.34, 9.35, 9.39, 9.40 trang 71, 72 SBT hóa học 11: Axit pentanoic có công thức cấu tạo là gì ?
Bài 9.34, 9.35, 9.39, 9.40 trang 71, 72 SBT hóa học 11: Axit pentanoic có công thức cấu tạo là gì ?
Bài 46 Luyện tập andehit - xeton - axit cacboxylic SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.34, 9.35, 9.39, 9.40. Câu 9.39: Hỗn hợp M chứa ancol no A và axit cacboxylic đơn chức B, cả hai đều mạch hở... Bài...
Bài 9.36, 9.37, 9.38, 9.39 trang 70, 71 SBT hóa học 11: Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.
Bài 9.36, 9.37, 9.38, 9.39 trang 70, 71 SBT hóa học 11: Hãy xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A.
Bài 46 Luyện tập andehit - xeton - axit cacboxylic SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.36, 9.37, 9.38, 9.39. Câu 9.36: Viết phương trình hoá học thưc hiện các biến hoá dưới đây (mỗi mũi tên là một phản...
Bài 9.31, 9.32, 9.33, 9.34 trang 69, 70 SBT hóa học 11:Cho 0,9 g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch …
Bài 9.31, 9.32, 9.33, 9.34 trang 69, 70 SBT hóa học 11:Cho 0,9 g chất A tác dụng với lượng dư dung dịch …
Bài 46 Luyện tập andehit - xeton - axit cacboxylic SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.31, 9.32, 9.33, 9.34 trang 69, 70. Câu 9.31: Viết phương trình hóa học thực hiện các biến đổi dưới đây. Các chất hữu...
Bài 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 trang 68 SBT hóa học 11: Axit pentanoic có công thức cấu tạo là gì ?
Bài 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 trang 68 SBT hóa học 11: Axit pentanoic có công thức cấu tạo là gì ?
Bài 46 Luyện tập andehit - xeton - axit cacboxylic Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 9.27, 9.28, 9.29, 9.30 trang 68. Câu 9.27: Trong các nhận xét dưới đây, nhận xét nào không đúng ?; Axit pentanoic...
Bài 9.24, 9.25, 9.26 trang 68 SBT hóa học 11: Hãy xác định cồng thức phân tử, công thức cấu tạo của A ?
Bài 9.24, 9.25, 9.26 trang 68 SBT hóa học 11: Hãy xác định cồng thức phân tử, công thức cấu tạo của A ?
Bài 45 Axit cacboxylic SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.24, 9.25, 9.26 trang 68. Câu 9.24: Chất A là một axit cacboxylic đơn chức, dẫn ,xuất của anken...; Hãy xác định cồng thức phân tử, công thức cấu tạo của...
Bài 9.21, 9.22, 9.23 trang 67 SBT hóa học 11: Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A ?
Bài 9.21, 9.22, 9.23 trang 67 SBT hóa học 11: Hãy xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của chất A ?
Bài 45 Axit cacboxylic SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.21, 9.22, 9.23 trang 67. Câu 9.21: Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây (nếu phản ứng có xảy ra)...; Hãy xác định công thức phân tử, công thức...
Bài 9.18, 9.19, 9.20 trang 66 SBT hóa học 11:Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2 ?
Bài 9.18, 9.19, 9.20 trang 66 SBT hóa học 11:Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2 ?
Bài 45 Axit cacboxylic Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 9.18, 9.19, 9.20 trang 66. Câu 9.18: Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các axit cacboxylic có cùng công thức phân tử C5H10O2; Hãy tính...
Bài 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 trang 65, 66 SBT hóa học 11: Xác định công thức phân tử của A, biết rằng tỉ khối hơi của A đối với oxi là 2,25?
Bài 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 trang 65, 66 SBT hóa học 11: Xác định công thức phân tử của A, biết rằng tỉ khối hơi của A đối với...
Bài 44 Andehit-xeton SBT Hóa lớp 11. Giải bài 9.9, 9.10, 9.11, 9.12 trang 65, 66. Câu 9.9: Viết các phương trình hoá học của quá trình điều chế anđehit axetic xuất phát từ mỗi hiđrocacbon sau đây...; Xác định công...
Bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 65 Sách BT hóa học 11: Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức phân tử C5H10O.
Bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 65 Sách BT hóa học 11: Viết công thức cấu tạo và tên tất cả các anđehit và các xeton có cùng công thức...
Bài 44 Andehit-xeton Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 9.6, 9.7, 9.8 trang 65. Câu 9.6: Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây ?;  Viết công thức cấu tạo và tên tất cả...
Bài 8.32, 8.33, 8.34, 8.35 trang 63 SBT hóa học 11: Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.
Bài 8.32, 8.33, 8.34, 8.35 trang 63 SBT hóa học 11: Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo và tên của ancol A.
Bài 42 Luyện tập dẫn xuất halogen, ancol, phenol Sách bài tập hóa học 11. Giải bài 8.32, 8.33, 8.34, 8.35 trang 63 . Câu 8.32: Chất A là một ancol no, đơn chức, mạch hở...; Xác định công thức...