Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu?

Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu … trong Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 11 Chương VIII. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Cho 94 gam dung dịch phenol 15% vào 200 gam dung dịch nước brom 36%. Khối lượng kết tủa thu được bao nhiêu?

2. Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu.

3. Thực hiện phản ứng este hóa 15 gam axit axetic và 13,8 gam ancol etylic có xúc tác H2SO4 đặc, biết hiệu suất phản ứng đạt 60%. Tính khối lượng etyl axetat thu được.


1. Ta có: \({n_{phenol}} = 0,15\left( {mol} \right);\)

         \({n_{brom}} = 0,45\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = 0,15\left( {mol} \right)\)

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy \({m_{{C_6}{H_2}B{r_3}OH}} = 0,15 \times 331 = 49,65\; g\)

2. Ta có: \({n_{NaOH}} = 0,1 \times 2,5 = 0,25\left( {mol} \right)\)

Theo đề bài, ta có hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}94a + 60b = 18,4\\a + b = 0,25\end{array} \right.\)

Giải hệ phương trình, ta được: \(\left\{ \begin{array}{l}a = 0,1\\b = 0,15\end{array} \right.\)

Vậy \(\% {n_{{C_6}{H_5}OH}} = \dfrac{{0,1}}{{0,25}} \times 100\%  = 40\% .\)

Advertisements (Quảng cáo)

3.

Ta có: \({n_{ancol{\rm{ etylic}}}} = \dfrac{{13,8}}{{46}} = 0,3\left( {mol} \right);\)

          \({n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{15}}{{60}} = 0,25\left( {mol} \right)\)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{este}} = 0,25\left( {mol} \right)\)

\(\Rightarrow {n_{este}} = 0,25 \times 88 \times \dfrac{{60}}{{100}} = 13,2\;g.\)

Advertisements (Quảng cáo)