Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11: Xác định công thức cấu tạo đúng của X?

Tách nước 14,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở với hiệu suất 80%, thu được chất khí vừa đủ làm mất màu 32 gam brom. Hỏi công thức phân tử của ancol đem dùng? … trong Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Đốt cháy hoàn toàn hai ancol X, Y là đồng đẳng của nhau và có số mol bằng nhau, thu được số mol CO2 và hơi nước theo tỉ lệ \({n_{C{O_2}}}:{n_{{H_2}O}} = 2:3\). Hỏi công thức phân tử của X và Y đem dùng là gì?

2. Đun nóng glixerol với một tác nhân loại nước, thu được chất X có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 2. Biết X không tác dụng với natri và trong phân tử không có mạch vòng. Xác định công thức cấu tạo đúng của X.

3. Tách nước 14,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở với hiệu suất 80%, thu được chất khí vừa đủ làm mất màu 32 gam brom. Hỏi công thức phân tử của ancol đem dùng?


1. Theo đề: \(\dfrac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{{H_2}O}}}} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow {n_{C{O_2}}} < {n_{{H_2}O}} \)

\(\Rightarrow \) Vậy 2 ancol là no, mạch hở.

Gọi công thức tổng quát của hai ancol là: \({C_{\overline n }}{H_{2\overline n  + 2 – x}}{\left( {OH} \right)_x}\)

Advertisements (Quảng cáo)

Vậy một ancol có số nguyên tử cacbon bằng 1 và một ancol có số nguyên tử cacbon bằng 3 (vì số mol 2 ancol bằng nhau).

2. Ta có: \({d_{X/{N_2}}} = \dfrac{{{M_X}}}{{{M_{{N_2}}}}} = 2\)

\(\Rightarrow {M_X} = 56;{m_{glixerol}} = 92.\)

Vậy phân tử khối của glixerol giảm đi \(92 – 56 = 36\), do mất đi 2 phân tử nước.

Advertisements (Quảng cáo)

Ứng với công thức phân tử C3H4O có một số công thức cấu tạo nhưng chỉ có công thức cấu tạo CH2=CH – CHO là phù hợp với đề bài.

3. Ta có: \({n_{anken}} = {n_{B{r_2}}} = \dfrac{{32}}{{160}} = 0,2\left( {mol} \right)\)

Từ (1) và (2) \({M_{ancol}} = 14n + 18 = \dfrac{{14,8}}{{0,2}} = 74\)

\(\Rightarrow n = 4\)

Vậy công thức phân tử của ancol là: C4H9OH.

Advertisements (Quảng cáo)