Trang Chủ Chủ đề Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa lớp 11

Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học 11 15 phút Chương I: Tính nồng độ mol của dung dịch axit H2SO4?
Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học 11 15 phút Chương I: Tính nồng độ mol của dung dịch axit H2SO4?
Để trung hòa 25ml dung dịc H2SO4 cần phải dùng 50ml dung dịch NaOH 0,5M. Tính nồng độ mol của dung dịch axit ... trong Chia sẻ đề kiểm tra Hóa học 11 15 phút Chương I. Tham khảo chi tiết...
Kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa học 11: Bằng phương pháp hóa học, hayc tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp Z gồm: CH4; C2H2 và C2H4?
Kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa học 11: Bằng phương pháp hóa học, hayc tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp Z gồm: CH4; C2H2 và C2H4?
Cho 2,24 lít một hỗn hợp khí A (đktc) gồm metan, propan, propilen sục qua dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 2,1 gam. Nếu đốt cháy khí còn lại sẽ thu được một lượng CO2...
Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án: Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3 và Na2SiO3?
Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án: Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3...
Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu? ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa...
Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa học 11: Chỉ được dùng một kim loại, hãy nhận biết các dung dịch HNO3, H2SO4 và HCl?
Đề kiểm tra 15 phút Chương II Hóa học 11: Chỉ được dùng một kim loại, hãy nhận biết các dung dịch HNO3, H2SO4 và HCl?
Cho 12,8 gam đồng tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí gồm NO và NO2, có tỉ khối hơi đối với H2 là 18,5. Tính thể tích hỗn hợp khí (đktc) thu được ......
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Hóa học 11: Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Hóa học 11: Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu?
Tiến hành trộn 40ml dung dịch H2SO4 0,25M với 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Hỏi pH của dung dịch thu được sau khi trộn là bao nhiêu? ... trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương I Hóa...
Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11: Xác định công thức cấu tạo đúng của X?
Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11: Xác định công thức cấu tạo đúng của X?
Tách nước 14,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở với hiệu suất 80%, thu được chất khí vừa đủ làm mất màu 32 gam brom. Hỏi công thức phân tử của ancol đem dùng? ... trong Kiểm tra 15...
Đề kiểm tra 15 phút Chương VII Hóa học 11: Số đồng phân của  C9H10 có chứa vòng benzen là bao nhiêu?
Đề kiểm tra 15 phút Chương VII Hóa học 11: Số đồng phân của C9H10 có chứa vòng benzen là bao nhiêu?
Cho 18,72 gam benzen phản ứng hết với lượng dư clo ( có Fe, (t^circ )) thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu (giả sử hiệu suất của phản ứng đạt 100%)? ... trong Đề kiểm tra 15...
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa lớp 11: Xác định và gọi tên đúng của ankađien X?
Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương VI Hóa lớp 11: Xác định và gọi tên đúng của ankađien X?
Đốt cháy 5,24 gam hỗn hợp 2 ankin X, Y hơn kém nhau 1 cacbon trong phân tử thành 17,16 gam khí CO2. Biết MX < MY. Tìm công thức phân tử của X, Y và % thể tích...
Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Xác định công thức hiđrocacbon và tính hàm lượng phần trăm (theo thể tích) của chúng trong hỗn hợp?
Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11: Xác định công thức hiđrocacbon và tính hàm lượng phần trăm (theo thể tích) của chúng trong hỗn hợp?
Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít một ankan khí X (đktc), thu được 13,2 gam khí CO2. Xác định công thức phân tử của X ... trong Đề kiểm tra 15 phút Chương V Hóa học 11. Tham khảo chi tiết...
Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11: Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal?
Đề kiểm tra 15 phút Chương IX Hóa lớp 11: Lập công thức phân tử, công thức cấu tạo của ankanal?
Hỗn hợp Z gồm hai anđehit no, đơn chức mạch không phân nhánh kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Khi cho 3,32 gam hỗn hợp (X) tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 (lấy dư), thu được...