Trang Chủ Chủ đề Chương 8 Hóa 11

Chương 8 Hóa 11

Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11: Xác định công thức cấu tạo đúng của X?
Kiểm tra 15 phút Chương VIII Hóa học 11: Xác định công thức cấu tạo đúng của X?
Tách nước 14,8 gam ancol no, đơn chức, mạch hở với hiệu suất 80%, thu được chất khí vừa đủ làm mất màu 32 gam brom. Hỏi công thức phân tử của ancol đem dùng? ... trong Kiểm tra 15...
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu?
Đề kiểm tra môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu?
Cho 18,4 gam hỗn hợp gồm phenol và axit axetic tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 2,5M. Xác định thành phần phần trăm theo số mol của phenol trong hỗn hợp ban đầu ... trong Đề kiểm...
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định công thức của ancol đơn chức Y chứa 60% khối lượng cacbon trong phân tử?
Đề kiểm tra 15 phút môn Hóa học lớp 11 Chương VIII: Xác định công thức của ancol đơn chức Y chứa 60% khối lượng cacbon trong phân tử?
Khi làm bay hơi 15 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở thì thu được thể tích hơi bằng thể tích của 8 gam oxi đo ở cùng điều kiện. Xác định công thức phân tử của ancol...
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương VIII Hóa lớp 11 Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol: Công thức của ancol nào sau đây khi tách nước thu được sản phẩm?
Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) Đề số 1 Chương VIII Hóa lớp 11 Dẫn xuất Halogen – Ancol – Phenol: Công thức của ancol nào sau đây...
Tham khảo đề kiểm tra 45 phút  Đề số 1 Chương VIII Hóa lớp 11 Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol. Công thức của ancol nào sau đây khi tách nước thu được sản phẩm?;  Trong công nghiệp,...