Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án: Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3 và Na2SiO3?

Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Hóa học 11 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nung hỗn hợp gồm 14 gam CaO và 9 gam cacbon trong lò hồ quang điện, thu được V lít khí (đktc). Hỏi V có giá trị bằng bao nhiêu?

2. Có 7 chất bột là: NaCl, BaCO3, Na2SO4, Na2S, BaSO4, MgCO3 và Na2SiO3. Chỉ được dùng thêm một dung dịch, hãy phân biệt các muối trên.

3. Khử hoàn toàn 4,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 có số mol bằng nhau bởi khí CO thu được chất rắn Y. Khí thoát ra sau phản ứng được hấp thụ hết bởi dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 1,97 gam kết tủa. Tính khối lượng của chất rắn Y thu được sau phản ứng.


1. Ta có: \({n_{CaO}} = \dfrac{{14}}{{56}} = 0,25\left( {mol} \right);\)

           \({n_C} = \dfrac{9}{{12}} = 0,75\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:

\(\eqalign{
& CaO + 3C\buildrel {2000^\circ C} \over
\longrightarrow Ca{C_2} + CO \uparrow {\rm{ }}\left( 1 \right) \cr
& 0,25\, \to 0,75\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,0,25\,\,\,\,\,mol \cr} \)

Advertisements (Quảng cáo)

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{CO}} = 0,25\left( {mol} \right) \)

\(\Rightarrow {V_{CO}} = 0,25 \times 22,4 = 5,6\left( l \right).\)

2. Trích mỗi chất một ít làm mẫu thử.

Cho dung dịch HCl lần lượt vào các mẫu thử trên:

+ Mẫu thử không tan là BaSO4

+ Mẫu thử tan và có khí mùi trứng ung bay ra là Na2S.        \(N{a_2}S + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}S \uparrow \)

Advertisements (Quảng cáo)

+ Mẫu thử tan và có kết tủa keo là Na2SiO3.        \(N{a_2}Si{O_3} + 2HCl \to 2NaCl + {H_2}Si{O_3} \downarrow \)

+ Mẫu thử tan và có bọt khí không mùi là BaCO3 và MgCO3.         \(\begin{array}{l}BaC{O_3} + 2HCl \to BaC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O{\rm{     }}\left( 1 \right)\\MgC{O_3} + 2HCl \to MgC{l_2} + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O{\rm{   }}\left( 2 \right)\end{array}\)

+ Hai mẫu chỉ tan là NaCl và Na2SO4, lấy một trong hai dung dịch cho vào các dung dịch thu được (ở phản ứng (1) và (2)), nếu có kết tủa thì dung dịch đã lấy là Na2SO4 va dung dịch kia là BaCl2.

\( \Rightarrow \) Chất ban đầu là BaCO3, nếu không có kết tủa là dung dịch MgCl2

\( \Rightarrow \) Dung dịch ban đầu là MgCO3, không có kết tủa thì dung dịch đã lấy là NaCl.

3. Ta có: nO của oxit \( = {n_{CO}} = {n_{C{O_2}}}\)\(\, = {n_{BaC{O_3}}} = \dfrac{{1,97}}{{197}} = 0,01\left( {mol} \right)\)

\( \Rightarrow {m_Y} = {m_X} – {m_O}\)\(\, = 4,64 – \left( {0,01 \times 16} \right) = 4,48\left( {gam} \right).\)

Advertisements (Quảng cáo)