Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 môn Sinh 10: Trình bày mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải?

CHIA SẺ
Trình bày mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải? Tổng hợp là quá trình tạo ra phân tử hữu cơ phức tạp từ những chất vô cơ đơn giản, … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu các đặc ddiiemr khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp khí

2. Trình bày mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải?


1.

Chỉ tiêu so sánh

Hô hấp hiếu khí

Hô hấp kị khí

Điều kiện xảy ra

Trong điều kiện có ôxi phân tử

Trong điều kiện kị thí

Chất nhận điện tử cuối cùng

Ôxi phân tử

Chất vô cơ (nitrat, sunfat, khí cacbônic)

Sản phẩm cuối cùng

Nước và khí cacbônic

Tạo ra các chất hữu cơ trung gian và các chất vô cơ

Hiệu suất tạo năng lượng (ATP)

Cao

Thấp

2. – Tổng hợp là quá trình tạo ra phân tử hữu cơ phức tạp từ những chất vô cơ đơn giản, phân giải là quá trình biến đổi chất hữu cơ phức tạp thành những chất vô cơ đơn giản.

– Dựa vào định nghĩa trên, có thể nhận thấy tổng hợp cung cấp nguyên liệu cho phân giải và ngược lại. Đây là hai quá trình trái ngược nhau nhưng thống nhất trong hoạt động chung của tế bào.