Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10: Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là gì?

CHIA SẺ
Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là gì?; Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Trong cơ thể sống, các nguyên tố phổ biến là

A. C, H, O, N, P, Ca.

B. C, H, N, Ca, K, S.

C. C. O, N, C, Cl, Mg, S.

D. C, H, O, Ca, K, P.

2. Cấu trúc không gian bậc 2 của prôtêin được giữ vững nhờ

A. liên kết peptit.

B. liên kết hiđrô.

C. liên kết đisunphua.

D. liên kết cộng hoá trị

3. Liên kết este giữa 2 nuclêôtit là liên kết được hình thành giữa

A. nhóm OH vị trí 5′ của đường ở nuclêôtĩt trước với nhóm phôtphat nuclêôtit sau.

B. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với nhóm phôtphat của nuclêôtit sau.

C. nhóm OH ở vị trí 3′ và nhóm OH ở vị trí 5′.

D. nhóm OH vị trí 3′ của đường ở nuclêôtit trước với gốc R ở nuclêôtit sau.

4. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm hàm lượng nhỏ nhất trong cơ thể người là

A. nitơ.           B. cacbon.

C. hiđrô.         D. phôtpho.

5. Tỉ lệ 3 nguyên tố C, H, O trong lipit

A. Khác 1: 2: 1         B. Khác 2: 1: 1

C. Bằng 1: 2: 1         D. Bằng 1: 1: 2

6. Axit amin là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                     B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ             D. Mỡ.

7. Phân tử nào có chức năng lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền ?

A. ADN.                         B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.             D. Lipit.

8. Nuclêôtit là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                      B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ              D. Mỡ.

9. Glucôzơ là đơn phân cấu tạo nên phân tử nào dưới đây ?

A. ADN.                      B. Prôtêin.

C. Xenlulôzơ              D. Mỡ.

1.0. Khi các liên kết hiđrô trong phân tử prôtêin bị phá vỡ, bậc cấu trúc không gian của prôtêin ít bị ảnh hưởng nhất là

A. bậc 1.                      B. bậc 2.

C. bậc 3.                      D. bậc 4.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

D

A

B

A

A

C

A