Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10: Những chất hữu cơ có thành phần cơ bản được tạo nên từ các nguyên tố đại lượng nào?

CHIA SẺ
Những chất hữu cơ có thành phần cơ bản được tạo nên từ các nguyên tố đại lượng nào?;  Một phân tử protein có 498 aa thì số lượng liên kết peptit trong phân tử là bao nhiêu? … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

Khoanh tròn vào đáp án đúng

1. Những chất hữu cơ có thành phần cơ bản được tạo nên từ các nguyên tố đại lượng nào?

A. Protein

B. Axit nucleic

C. Lipit, cacbohidrat

D. Cả A, B và C

2. Vai trò cơ bản của nước đối với việc duy trì sự sống là?

A. Thành phần cấu tạo của tế bào và nguyên liệu quang hợp

B. Dung môi hòa tan các chất

C. Môi trường cho các phản ứng sinh hóa

D. Cả A B và C

3. Một phân tử protein có 498 aa thì số lượng liên kết peptit trong phân tử là

A. 498                   B. 497

B. 496                   D. 499

4. Nguyên tố đại lượng là

A. Cacbon            B. Magie

C.Mangan            D. Đồng

5. Trong tế bào, chất chứa 1 đầu phân cực và đuôi không phân cực là

A. lipit trung tính.       B. sáp.

C. phôtpholipit            D. triglixêrit.

6. Những hợp chất có đơn phân là glucôzơ gồm

A. tinh bột và saccarôzơ.

B. glicôgen và saccarôzơ.

C. saccarôzơ và xenlulôzơ

D. tinh bột và glicôgen.

7. Nếu trung bình 1 aa nặng 110 đvC thì khối lượng của một phân tử protein có 500 aa là

A. 5,5.104            B. 5,5.105

C.5,5.10            D. 5,5.106

8. Phân tử nào có chức năng đa dạng nhất?

A. ADN.                           B. Prôtêin.

C. Cacbohiđrat.                 D. Lipit.

9. Chiều xoắn của mạch pôlipeptit trong cấu trúc bậc 2 của đa số prôtêin

A. ngược chiều kim đồng hồ.

B. thuận chiều kim đồng hồ.

C. từ phải sang trái.

D. Cả B và C

1.0. Tính đa dạng và đặc thù của ADN được quy định bởi

A. Số vòng xoắn.

B. Chiều xoắn.

C. Số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp các nuclêôtit

D.Tỉ lệ (A+T):(G+X)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

A

C

B

A

B

D

C