Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học Chương I Phần 2: Nêu vai trò của các nguyên tố đa lượng và vi lương đối với sự sống của sinh vật?

CHIA SẺ
Nêu vai trò cảu các nguyên tố đa lượng và vi lương đối với sự sống của sinh vật? Vai trò nguyên tố đa lượng – Các nguyên tố đa lượng ( C, H, O) chiếm tới 96% khối lượng cơ thể sống … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh học Chương I Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu vai trò cảu các nguyên tố đa lượng và vi lương đối với sự sống của sinh vật?

2. Tại sao trâu và bò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu lại khác thịt bò?


1. – Vai trò nguyên tố đa lượng

+ Các nguyên tố đa lượng ( C, H, O) chiếm tới 96% khối lượng cơ thể sống

+ Các nguyên tố đa lượng tạo nên các đại phân tử hữu cơ: protein, lipit, cacbonhidrat, axit nucleic là những chất hóa học tạo  nên cơ thể sống

– Vai trò các nguyên tố vi lượng

+ Ảnh hưởng đến hoạt động của các loại hooc môn

+ Là một trong những thành phần cảu enzim và xúc tác hoạt động của enzim

2. Vì  AND của trâu khác AND cảu bò nên mặc dù nguyên liệu aa được lây từ cỏ có thể giống nhau. Nhưng dưới khuôn mẫu tổng hợp của gen ở trâu khác ở bò dẫn tới protein trâu khác protein bò.