Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10: Điều kiện cầ và đủ để quy định tính đặc trưng về cấu trúc hoa học của protein là gi?

CHIA SẺ
So sánh sự giống và khác nhau giữa phân tử AND và ARN? Giống nhau Cấu tạo từ các nguyên tố C,O,H,N,P … trong Kiểm tra 15 phút Chương I Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. So sánh sự giống và khác nhau giữa phân tử AND và ARN?

2. Điều kiện cầ và đủ để quy định tính đặc trưng về cấu trúc hoa học của protein là gi?


1.  Giống nhau:

+ Cấu tạo từ các nguyên tố C,O,H,N,P

+ Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân kết hợp với nhau

Khác nhau:

Điểm khac nhau

ADN

ARN

Cấu trúc không gian

2 chuỗi xoắn song song với nhau

1 chuỗi xoắn đơn

Kích thước, khối lượng

Là đại phân tử sinh học có kích thươc và khối lượng lớn

Đại phân tử sinh học có kích thước và khối lượng nhỏ hơn ADN

Đơn phân

Có 4 loại A, T, X,G

Có 4 loại A, U, G, X

Chức năng

Quy dịnh và sao chép lại các tính trạng

thông tin, vận chuyển , riboxôm để tổng hợp protein

2. Điều kiện cần và đủ để quy định tính chất đặc trưng về mặt hóa học của protein là trình tự sắp xếp các aa trong phân tử protein