Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10: Nêu các cấu trúc bên ngoài màng tế bào?

CHIA SẺ
Hãy phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm … trong Kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1.  Hãy phân biệt về cấu tạo và hoạt động của vi khuẩn Gram dương với vi khuẩn Gram âm.

2. Nêu các cấu trúc bên ngoài màng tế bào?


1.

Vi khuẩn Gram dương

Vi khuẩn Gram âm

–  Nhuộm Gram có màu tím.

–  Thành peptiđôglican dày.

–  Mẩn cảm với thuốc kháng sinh pênixilin

–  Đại diện: trực khuẩn lao, hủi, than…

–  Nhuộm Gram có màu đỏ.

–  Thành peptiđôglican mỏng.

–  ít mẫn cảm với thuốc kháng sinh pênixilin

–  Đại diện: E. coli, trực khuẩn ho gà..

2. – Thành tế bào

+ Ở thực vật thành tê bào cấu tạo bằng xenlulozo, còn ở nấm bằng kitin

+ Thành tế bà quy định hình dạng tế bào và có chức năng bảo vệ tế bào

– Chất nền ngoại bào

+ Chất nền ngoại bào cấu tạo chủ yếu bằng các loại sợ glycoprotein kết hợp với các chất vô cơ và hữu cơ khác nhau

+ Chất nền ngoại bào liên kết các tế bào với nhau tạo nên các mô nhất định.

+ Chát nền ngoại bào còn có chức năng thu nhận thông tin.