Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10: Nêu khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?

CHIA SẺ
Nêu khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim? Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong cấc tế bào sống. Enzim chỉ làm tang tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng … trong Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu khái niệm, cấu trúc và cơ chế tác động của enzim?

2. Nêu khái niệm quang hợp, viết phương trình tổng quát cảu quá trình quang hợp? Quang hợp được nhóm sinh vật nào thực hiện.


1. – Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong cấc tế bào sống. Enzim chỉ làm tang tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

– Cấu trúc:

+ thành phần của enzim: Enzim chỉ gồm protein hoặc protein kết hợp với chất khác không phải protein

+ Trung tâm hoạt động của enzim là vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Các cơ chất liên kết tạm thời với enzim tại trung tâm hoạt động. Nhờ đó phản ứng được xúc tác

– Cơ chế tác động:

+ Trước tiên enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức họp enzim –cơ chất. sau đó enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm. Liên kết enzim cơ chất  mang tính chat đặc thù. Mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một phản ứng sinh hóa.

2. – Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ

– PTTQ

CO2 + H2O+ năng lượng ánh sáng => (CH2O) + O2

– Quang hợp được thực hiện ở thực vật, tảo và một số vi khuẩn.