Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Chương III Phần 2 Sinh học: Tại sao gọi là con đường C3 và là một chu trình?

CHIA SẺ
Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu và sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gi? Tại sao gọi là con đường C3 và là một chu trình? Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Chương III Phần 2 Sinh học. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Pha tối của quang hợp diễn ra ở đâu và sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là gi? Tại sao gọi là con đường C3 và là một chu trình?

2. Tế bào thực vật có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia thành các xoang tương đối cách biệt có lợi gì cho sự hoạt động của enzim? Giải thích.


1. – Pha tối của quang hợp diễn ra trong chất nền của lục lạp

– Sản phẩm ổn định đầu tiên cảu quá tình C3 là hợp chất 3C

– RiDP là hợp chất đầu tiên kết hợp với CO2 để tạo ra sản phẩm cố định đầu tiên là hợp chất 3C. Hợp chất này dược biến đổi thành AlPG. Một phần AlPG được sử dụng để tái tạo RiDP, phần còn lại biến đổi thành tinh bột và saccarozo. Như vậy quá trình này diễn ra theo 1 vòng khép kín nên được gọi là chu trình

– Mặt khác, vì sản phẩm ổn định đầu tiên là hợp chất có 3C nên chu trình này được gọi là chu trình C3

2. Tế bào nhân thực có các bào quan có màng bao bọc cũng như có lưới nội chất chia thành các xoang tương đối cách biệt tạo ra môi trường riêng biệt cho hoathj động của mỗi loại enzim về nhiệt độ, độ pH, nồng độ cơ chất, tránh được ảnh hưởng của các chất ức chế của bào quan bên cạnh.