Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10 có đáp án: Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất?

CHIA SẺ
Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất? Khái niệm: chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1.Trình bày khái niệm, đặc điêm và ý nghĩa của chuyển hóa vật chất?

2. Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất như thế nào?


1. – Khái niệm: chuyển hóa vật chất là tập hợp tất cả các phản ứng sinh hóa xảy ra trong tế bào

– Đặc diểm:

+ Chuyển hóa vật chất bao gồm 2 mặt: đồng hóa và dị hóa. Đồng hóa là quá trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ phức tạp từ cấc chất đơn giản. Dị hóa là quá trình phân hủy các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn

+ Chuyển hóa vật chất là kèm theo chuyển hóa năng lượng

– Ý nghĩa:chuyển hóa vật chất đảm bảo cho sự tồn tại, sinh trưởng, cảm ứng, vận động sinh sản cảu sinh vật

2. – Tế bào tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất để thích ứng với môi trường bằng cách điều chỉnh hoạt tính của các loại enzim. Tế bào sử dụng các chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim.Các chất ức chế đặc hiệu khi liên kết với enzim sẽ làm biến đổi cấu hình của enzim làm choc enzim không thể liên kết với cơ chất. Các chất hoạt hóa khi liên kết sẽ làm tang hoạt tính của enzim

– Tế bào còn tự điều chỉnh quá trình chuyển hóa vật chất thông qua quá trình ức chế ngược. Sản phẩm của con đường chuyển hóa quay trở lại tác động như một chất ức chế làm bất hoạt enzim xúc tác cho phản ứng ở giai đoạn trước của con đường chuyển hóa đó.