Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh lớp 10: Enzim là gì? Nêu cấu trúc của enzim?

CHIA SẺ

Năng lượng là gì? Người ta chia năng lượng thành mấy loại, đặc điểm của mỗi loại? trong tế bào có những loại năng lượng nào? … trong Chương III Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Năng lượng là gì? Người ta chia năng lượng thành mấy loại, đặc điểm của mỗi loại? trong tế bào có những loại năng lượng nào?

2. Enzim là gì? nêu cấu trúc của enzim?


1. – Năng lượng là khả năng sinh công

– Người ta chia năng lượng thành 2 loại: động năng và thế năng

+ Đông năng lag dạng năng lượng sẵn sang sinh công

+ Thế năng là dạng năng lượng dự trữ sẵn sang sinh công

– Trong tế bào năng lượng tồn tại ở nhiều dạng: hóa năng, nhiêt năng, điện năng….. mỗi dạng có vai trò khác nhau. Năng lượng chủ yếu của tế bào là hóa năng ( năng lượng tiềm ẩn trong các liên kết hóa học)

2. – Enzim là chất xúc tác sinh học được tổng hợp trong các tế bào sống . Enzim chỉ làm tang tốc độ phản ứng mà không bị biến đổi sau phản ứng

– Cấu trúc của enzim

+ thành phần của enzim: enzim chỉ gồm protein hoặc protein liên kết với các chất khác không phải protein

+ trung tâm hoạt động cảu enzim: là vùng cúc trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết voi cơ chất. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động  tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Các cơ chất liên kết tạm thời enzimtaij trung tâm hoạt động. Nhờ đố phản ứng được xúc tác.