Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10: Trình bày cấu tạo và chức năng của Lizoxom?

CHIA SẺ
Trình bày cấu tạo và chức năng của Lizoxom? Được bao bọc bởi 1 lớp màng; Bên trong chứa nhiều enzim phân hủy … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Tế bào chất là gì? Nêu các thành phần chính của tế bào chất?

2. Trình bày cấu tạo và chức năng của Lizoxom?


1. – Tế bào chất là vùng nằm giữa màng sinh chất và vùng nhân hoặc nhân con

–  Tế bào chất gồm 2 thành phần chính;

+ Bào tương là 1 dạng chất keo bán lỏng chứa nhiều hợp chất vô cơ và hữu cơ khác nhau

+ Riboxom được cấu tạo từ protein và rARN, không có màng bao bọc, đây là nơi tổng hợp protein

+ Thành phần khác ở 1 số vi khuẩn, trong tế bào còn có các hạt dự trữ

2. – Cấu tạo:

+ Được bao bọc bởi 1 lớp màng

+ Bên trong chứa nhiều enzim phân hủy

– Chức năng:

+ Phân hủy tế bào già, các tế bào bị tổn thương không còn khả năng phục hồi, các bào quan đã già

+ Phân hủy các đại phân tử như: protein, axit nucleic, cacbonhidrat, lipit

Có thể nói Lzoxom là một phân xưởng tái chế “rác thải” của tế bào.