Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 môn Sinh 10: Trình bày các yếu tố ảnh hưởng  đến hoạt tính của enzim?

CHIA SẺ
Mối liên hệ  giữa 2 pha của quá trình quang hợp, và giải thích tại sao chu trình Kenvin còn được gọi là chu trình C3? … trong Kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày các yếu tố ảnh hưởng  đến hoạt tính của enzim?

2. Mối liên hệ  giữa 2 pha của quá trình quang hợp, và giải thích tại sao chu trình Kenvin còn được gọi là chu trình C3?


1. Các yếu tố ảnh hưởng

– Nhiệt độ; mỗi enzim có nhiệt độ tối ưu. Tại nhiệt độ tối ưu enzim có hoạt tính tối đa

– Độ pH: mỗi enzim có 1 độ pH thích hợp

– Nồng độ cơ chất; với 1 lượng enzim xác điịnh, nếu tang dần lượng cơ chất trong dung dịch thì thoạt đầu hoạt tính của enzim tang dần, nhưng đến 1 lúc nào đó sự gia tang về cơ chất cũng không làm tang hoạt tính của enzim

– Chất ức chế hoặc hoạt hóa enzim: các chất hóa học có thể làm ức chế hoặc tăng hoạt tính của enzim

– Nồng độ enzim: với một lượng cơ chất xác định, khi nồng độ eim càng cao thì hoạt tính của enzim càng mạnh

2. – Mối quan hệ giữa 2 pha: trong pha sáng năng lượng ánh sáng được biến đổi thành năng luongwjtrong các phân tử ATP và NADPH. Trong pha tối nhờ ATP và NADPH được tạo ra trong phha sáng CO2 sẽ được biến đổi thành cácbohidrat

– Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình Canvin là hợp chất 3 cacbon vì vậy chu trình này còn được gọi là ch trình C3.