Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 10 Chương III Phần 2: Căn cứ vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim hãy giải thích vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 phản ứng nhất định?

CHIA SẺ
So sánh quá trình hô hấp tế bào với các quá trình đốt nhiên liệu vẫn diễn ra hang ngày trong cuộc sống như đốt củi than hay dầu? … trong Đề kiểm tra 15 phút Sinh học 10 Chương III Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Căn cứ vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của enzim hãy giải thích vì sao mỗi enzim chỉ xúc tác cho 1 phản ứng nhát định?

2. So sánh quá trình hô hấp tế bào với các quá trình đốt nhiên liệu vẫn diễn ra hang ngày trong cuộc sống như đốt củi than hay dầu..?


1. Vì – Trong cấu trúc phan tử enzim có trung tâm hoạt động. Đó là các vùng cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với các cơ chất. Cấu hình không gian của trung tâm hoạt động của enzim tương thích với cấu hình không gian của cơ chất

– Trong cơ chế tác động, thoạt đầu enzim liên kết với cơ chất tại trung tâm hoạt động tạo nên phức hợp enzim –cơ chất. Sau đó, bằng nhiều cách khác nhau, enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm. Liên kết enzim –cơ chất là liên kết mang tính chất đặc thù

2. – Giống nhau: con người đốt cháy than, củi hay xăng dầu để lấy năng lượng sưởi ấn, nấu nướng, chạy động cơ oto xe máy…Các tế bào sống “đốt” các phân tử hữu cơ để lấy năng luongj cho các hoạt động sống của mình. Cả 2 quá tình đều gồm các phản ứng oxi hóa khử, đều tiêu tốn oxi của khí quyển và sinh ra khí cacbonic

– Khác nhau: quá trình đốt cháy nhiên liệu xảy ra trong 1 phản ứng, còn quá trình hô hấp tế bào diễn ra từ từ thông qua 1 chuỗi các phản ứng sinh hóa kế tiếp nhau để tạo ra các sản phẩm trung gian và năng lượng ATP, một phần ở dạng nhiệ.