Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh học 10: Nêu cấu trúc của ATP?

CHIA SẺ
Nêu cấu trúc của ATP. Giải thích tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào? … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu cấu trúc của ATP. Giải thích tại sao ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào?

2. Trình bày khái niêm, bản chất và phương trình chuyển hóa của hô hấp tế bào?


1. – Cấu trúc của ATP: phân tử ATP gồm 3 thành phần: bazonito  adenine, đường ribozo và 3 nhóm phootphat. Vì liên kết giữa 2 nhóm phốt phát cuối cùng trong ATP rất dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng ATP được côi là hợp chat cao năng.

– ATP được coi là đồng tiền năng lượng của tế bào vì ATP truyền năng lượng cho các chất khác   thông qua chuyển nhóm photphat cuối cùng cho các chất đó để trở thành ADP và ngay lập tức ADP lại gắn them nhóm  photphat để trở thành ATP

2. – Khái niệm: Hô hấp tế bào là quá trình chuyển đổi năng lượng rất quan trọng của tế bào sống, trong đó các phân tử chất hữu cơ bị phân giải đến CO2  và H2O, đồng thời năng lượng của chúng được giải phóng và chuyển thành dạng năng lượng dễ sử dụng chứa trong các phân tử ATP

– Bản chất của hô hấp tế bào: là một chuỗi các phản ứng oxi hóa khử

– PTTQ:

6H12O6 + 6O2 => 6 CO2 + 6 H2O + năng lượng ( ATP + nhiệt)