Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh học 10: Trình bày mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp?

CHIA SẺ
Trình bày mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp?; Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày mối liên quan giữa hô hấp và quang hợp

2. Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ “mỏi” và không thể tiếp tục co được nữa.


1.

Đặc điểm

Hô hấp

Quang hợp

PTTQ

C6H12O6 + 6O2 => 6CO2 + 6H2O + NL( ATP và nhiệt)

CO2 + H2O + NL ánh sáng => ( CH2O) + O2

Nơi thực hiện

Ti thể

Lục lạp

Năng lượng

Giải phóng năng lượng

Tích lũy năng lượng

Sắc tố

Không có sắc tố

Sắc tố quang hợp

Đặc điểm khác

Thực hiện ở mọi tế bào, mọi lúc

Phân giải chất hữu cơ thành vô cơ

Chỉ thực hiện ở tế bào quang hợp

Tổng hợp chất hữu cơ thành vô cơ

2. Trong quá trình hô hấp, kết thúc quá trình đường phân 2 axitpiruvic được tạo thành, khi co cơ liên tục oxi không đủ cung cấp cho quá trình hô hấp này, quá trình hô hấp ko tiếp tục vào chu trình krebs mà chuyển sang quá trình hô hấp kị khí tạo ra sản phẩm là axit lactic và một ít ATP, chính axit lactic đầu độc cơ làm cơ mỏi.