Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh lớp 10: Trình bày quá trình lên men lactic và lên men etilic?

CHIA SẺ
Trình bày quá trình lên men lactic và lên men etilic? Lên men êtilic sử dụng nguyên liệu là tinh bột, có sự tham gia của nấm men rượu và sản phẩm tạo thành là rượu êtilic và khí cacbônic … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I Phần 3 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Hãy điền nội dung thích hợp vào chỗ trống sau:

Quá trình tổng hợp (____(1)___) và phân giải (______(2)_____) là hai quá trình                   ____(3)________, nhưng ___(4)_____  trong hoạt động sống của tế bào. ___(5)____               tổng hợp các chất cung cấp ___(6)____ cho ____(7)_____, còn ____(8)______ phân               giải các chất cung cấp _____(9)_______, nguyên liệu cho ____(10)_____.

2. Trình bày quá trình lên men lactic và lên men etilic?


1. (1)  Đồng hóa

(2)  Dị hóa

(3)  Ngược chiều nhau

(4)  Thống nhất

(5)  Đồng hóa

(6)  Nguyên liệu

(7)  Dị hóa

(8)  Dị hóa

(9)  Năng lượng

(10)  Đồng hóa

2. – Lên men êtilic

   Lên men êtilic sử dụng nguyên liệu là tinh bột, có sự tham gia của nấm men rượu và sản phẩm tạo thành là rượu êtilic và khí cacbônic :

   Tinh bột -> Glucôzơ -> Êtanol + Khí cacbônic

   (Chú thích : N – Nấm ; NMR – Nấm men rượu)

– Lên men lactic

   Lên men lactic là quá trình chuyển hóa kị khí đường thành sản phẩm chủ yếu là axit lactic. Có 2 loại lên men lactic là lên men đồng hình (sản phẩm tạo ra chỉ là axit lactic) và lên men dị hình (sản phẩm tạo ra ngoài axit lactic còn có thêm các chất khác như axit axêtic, rượu êtilic, khí cacbônic,…).