Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 môn Sinh 10: Em hãy phân biệt virut và vi khuẩn?

CHIA SẺ
Em hãy phân biệt virut và vi khuẩn?; Nêu cấu tạo của virut? Tất cả các virut đều bao gồm hai thành phần cơ bản : lõi là axit nuclêic (tức hệ gen) và vỏ là prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương III Phần 3 môn Sinh 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu cấu tạo của virut?

2. Em hãy phân biệt virut và vi khuẩn?


1. Tất cả các virut đều bao gồm hai thành phần cơ bản : lõi là axit nuclêic (tức hệ gen) và vỏ là prôtêin (gọi là capsit) bao bọc bên ngoài để bảo vệ axit nuclêic. Phức hợp gồm axit nuclêic và vỏ capsit gọi là nuclêôcapsit.
Hệ gen của virut có thể là ADN (chuỗi đơn hoặc chuỗi kép) hoặc ARN (chuỗi đơn hoặc chuỗi kép) trong khi hệ gen của tế bào luôn luôn là ADN chuỗi kép.
Vỏ capsit được cấu tạo từ các đơn vị prôtêin gọi là capsôme.
Một số virut còn có thêm một vỏ bao bên ngoài vỏ capsit, gọi là vỏ ngoài, vỏ ngoài là lớp lipit kép và prôtêin. Trên mặt vỏ ngoài có các gai glicôprôtêin làm nhiệm vụ kháng nguyên và giúp virut bám lên bề mặt tế bào chủ. Virut không có vỏ ngoài gọi là virut trần
2.

Tính chất

Virut

Vi khuẩn

Cấu tạo tế bào

Không

Chỉ chứa ADN hoặc ARN

Không

Chứa cả ADN và ARN

Không

Chứa ribôxôm

Không

Sinh sản độc lập

Không