Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh học 10: Số giao tử được tạo thành sau giảm phân là bao nhiêu?

CHIA SẺ
 Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy? Nếu NST đã nhân đôi mà trong nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy thì các NST đơn sau khi được phân tách sẽ không có điểm tựa … trong Chia sẻ đề kiểm tra 15 phút Chương IV Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1..  Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy ?

2. Một tế bào sinh dục sơ khai của gà (2n = 78) tiến hành nguyên phân liên tiếp 5 lần tạo ra các tế bào con. 75% số tế bào con này bước vào giai đoạn chín và thực hiện giảm phân tạo giao tử. Các giao tử này tham gia vào quá trình thụ tinh với hiệu suất 25% và tạo ra được 6 hợp tử. Hỏi :

a. Số giao tử được tạo thành sau giảm phân là bao nhiêu?

b. Cơ thể mang tế bào sinh dục sơ khai đang xét thuộc giới tính nào?

c. Số NST mang nguyên liệu hoàn toàn mới ở tất cả tế bào con ở thế hệ cuối cùng sau nguyên phân là bao nhiêu?


1. Nếu NST đã nhân đôi mà trong nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy thì các NST đơn sau khi được phân tách sẽ không có điểm tựa và định hướng để di chuyển về hai cực của tế bào. Kết quả là tạo ra tế bào con mang bộ NST tứ bội.

2.  a. Số giao tử được tạo thành sau giảm phân (a) là : a = (100%.6)/25% = 24 giao tử.

b. Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân (b) là : b = 25 = 32 tế bào.

Vậy số tế bào bước vào giai đoạn chín sinh dục (thực hiện giảm phân) là : 32.75% = 24 tế bào

Ta nhận thấy số tế bào sinh dục chín chính bằng số giao tử được tạo thành sau giảm phân (24) chứng tỏ đây là quá trình giảm phân diễn ra ở tế bào sinh dục cái hay nói cách khác, cơ thể mang tế bào sinh dục sơ khai đang xét là gà mái.

c.Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu, 2n là bộ NST lưỡng bội đặc trưng của loài thì số NST mang nguyên liệu hoàn toàn mới trong tất cả tế bào con ở thế hệ cuối cùng sau nguyên phân là : (2k-2).2n = 30.78 = 2340 NST.