Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10: Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể?

CHIA SẺ
Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể? Ti thể được bao bọc bởi lớp màng kép có cấu tạo giống như màng sinh chất … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh lớp 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Nêu cấu tạo và chức năng của ti thể?

2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Phân biệt các khái niệm môi trường ưu trương, môi trường nhược trương, môi trường đẳng trương?


1. – Cấu tạo:

+ Ti thể được bao bọc bởi lớp màng kép có cấu tạo giống như màng sinh chất

+ Màng ngoài không gấp khúc, màng trong gấp khúc thành các mào mang nhiều loại eim hô hấp

+ Màng trong là chất nền chứa riboxom và AND

– Chức năng:

Chứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ chuyển hóa đường và các chất hữu cơ khác thành ATP cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào

2. – Vận chuyển thụ động là phương thức vận chuyển các chất qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng

– MT ưu trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan cao hơn nồng độ các chat đó bên trong tế bào

– MT nhược trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan thấp hơn nồng độ các chất đó bên trong tế bào

– MT đẳng trương là môi trường bên ngoài tế bào có nồng độ các chất tan bằng nồng độ các chất tan đó bên trong tế bào.