Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10: Trình bày cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn?

CHIA SẺ

Trình bày cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn? Thành phần hóa học quan trong tạo nên thành tế bào là peptidoglycan. Peptidoglycan là chuỗi cacbohidrat liên kết với nhau bằng các đoạn polipeptit ngắn … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương II Phần 2 Sinh học 10. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Trình bày cấu tạo và chức năng của thành tế bào vi khuẩn?

2. Thế nào là vận chuyển thụ động? Sự khuếch tán các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nao?


1. * Cấu tạo

– Thành phần hóa học quan trong tạo nên thành tế bào là peptidoglycan. Peptidoglycan là chuỗi cacbohidrat liên kết vói nhau bằng các đoạn polipeptit ngắn

–  Dựa và cấu trúc và thành phần hóa học của thành tế bào người ta chia vi khuẩn thành 2 loại:

+ Vi khuẩn Gram dương có màu tím khi nhuộm bằng phương pháp Gram

+ Vi khuẩn Gram âm có màu đỏ khi nhuộm bằng phương pháp Gram

* Chức năng:

Thành tế bào quy định hình dạng của tế bào

2. Vận chuyển thị động là phương thức vận chuyển các chất qua màng  mà không cần tiêu tốn năng lượng.

Sự khuếch tán qua màng phụ thuộc vào:

– Sự chênh lệch về nồng độ  của chất tan giữa môi trường bên trong và môi trường bên ngoài tế bào

– Tương quan về kích thước phân tử của các chất tan, kích thước của vật chất  được khuếch tán với đường kính lỗ màn.