Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 10 Chương IV Phần 2: Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

CHIA SẺ
Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào? Tế bào thực vật được bao bọc bên ngoài bởi thành tế bào vững chắc cấu tạo bằng xenlulôzơ … trong Đề kiểm tra môn Sinh học 15 phút lớp 10 Chương IV Phần 2. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. 5 tế bào sinh dục chín ở cà độc dược (2n = 24) tiến hành giảm phân bình thường tạo giao tử. Hỏi số tâm động, số nhiễm sắc tử trong tất cả các tế bào ở kì đầu II và số thoi phân bào bị hủy hoại sau giảm phân là bao nhiêu?

2. Nguyên nhân của sự xuất hiện vách ngăn trong quá trình phân chia tế bào chất ở tế bào thực vật được giải thích như thế nào?

1. Sau giảm phân I, từ 1 tế bào mẹ (2n) tạo ra 2 tế bào con mang bộ NST đơn bội kép (n) và 5 tế bào mẹ (2n) sẽ tạo ra : 5.2 = 10 tế bào con (n kép). Như vậy, có 10 tế bào mang bộ NST đơn bội n kép tham gia vào kì đầu II của giảm phân.

– Số tâm động = số NST trong tất cả các tế bào ở kì đầu II = n.10 = 12.10 = 120 tâm động

– Số nhiễm sắc tử = 2. số NST trong tất cả các tế bào ở kì đầu II = 2.120= 240 nhiễm sắc tử

– Vì mỗi tế bào khi trải qua giảm phân sẽ có 3 thoi phân bào bị hủy hoại (1 ở giảm phân I và 2 ở giảm phân II) nên 5 tế bào sinh dục chín sau khi trải qua giảm phân thì tổng số thoi phân bào bị hủy hoại sẽ là : 5.3 = 15.

2. Tế bào thực vật được bao bọc bên ngoài bởi thành tế bào vững chắc cấu tạo bằng xenlulôzơ. Thành tế bào vừa giúp bảo vệ, vừa quy định hình dạng của tế bào nhưng đây lại là yếu tố làm cho tế bào thực vật mất đi khả năng vận động, không thể co thắt để phân chia tế bào chất theo cách tế bào động vật đã thực hiện mà chúng tiến hành tổng hợp, hình thành vách ngăn từ trung tâm tế bào lan tỏa về hai phía để phân cắt tế bào mẹ thành hai tế bào con.