Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao

Bài 1, 2, 3 trang 8, 9 SGK Hình học 10 nâng cao: Các định nghĩa

CHIA SẺ
 Bài 1 Các định nghĩa. Giải bài 1, 2, 3 trang 8, 9 Sách giáo khoa Hình học lớp 10 nâng cao.  Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?; Các khẳng định sau có đúng không ?

Bài 1: Vectơ khác với đoạn thẳng như thế nào?

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, điểm đầu gọi là gốc và điểm cuối gọi là ngọn.


Bài 2: Các khẳng định sau có đúng không ?

a) Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba thì cùng phương.

b) Hai vectơ cùng phương với một vectơ thứ ba khác \(\vec 0\) thì cùng phương.

c) Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba thì cùng hướng.

d) Hai vectơ cùng hướng với một vectơ thứ ba khác \(\vec 0\) thì cùng hướng.

e) Hai vectơ ngược hướng với một vectơ khác \(\vec 0\) thì cùng hướng.

f) Điều kiện cần và đủ để hai vectơ bằng nhau là chúng có độ dài bằng nhau.

a)  Sai vì hai vectơ không  cùng phương với nhau nhưng chúng cùng phương với vectơ  .

b) Đúng.

c) Sai vì hai vectơ không  cùng hướng nhưng chúng cùng hướng với vectơ \(\vec 0\) .

d) Đúng.

e) Đúng.

f) Sai vì hai vectơ có độ dài bằng nhau nhưng chưa chắc chúng cùng hướng.


Bài 3:  Trong hình 7 dưới đây, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, các vectơ cùng hướng và các vectơ bằng nhau.

Các vectơ cùng phương : \(\overrightarrow a ,\,\overrightarrow d ,\,\overrightarrow v ,\,\overrightarrow y \) .

Các cặp vectơ cùng hướng: \(\overrightarrow {a}\) và \(\overrightarrow v ;\overrightarrow y \) và \(\overrightarrow d ;\,\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow u .\)

Các cặp vectơ bằng nhau: \(\overrightarrow a  = \overrightarrow v ;\,\overrightarrow b  = \overrightarrow u .\)