Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập Toán 10 Nâng cao

Bài 5, 6 trang 36 Hình học 10 Nâng cao: Ôn tập chương 1 vecto

CHIA SẺ
 Ôn tập chương 1 vecto. Giải bài 5, 6 trang 36 SGK Hình học lớp 10 Nâng cao. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C; Cho bốn điểm \(A, B, C, D\). Đẳng thức nào dưới đây đúng

Bài 5:  Cho điểm \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\) với \(AB = 2a,\,CB = 5a.\) Độ dài vec tơ \(\overrightarrow {AC} \) bằng bao nhiêu ?

(A) \(7a\) ;                                               (B) \(3a\);

(C) \({{5a} \over 2}\);                                                (D) \(10{a^2}\).

\(\left| {\overrightarrow {AC} } \right| = AC = AB + BC = 7a\). (Vì \(B\) nằm giữa hai điểm \(A\) và \(C\))

Chọn (A).

Bài 6: Cho bốn điểm \(A, B, C, D\). Đẳng thức nào dưới đây đúng ?

(A) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {BD} \) ;

(B) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BC} \) ;

(C) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {CB} \) ;

(D) \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {BC} \).

\(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = (\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {DB} ) + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AD}  + (\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {DB} ) = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {CB}. \)

Chọn (C).