Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1

[Phần 3] Đề ôn hè lớp môn toán Đề số 7,8,9

CHIA SẺ

[Phần 3/5] Đề ôn hè lớp môn toán Đề số 7,8,9

Đề số 7

Bài 1: Tính nhẩm:

99 – 90 + 1 = …… 70 – 60 –   5 = ….. 60 + 5 – 4 = ……
77 – 70 + 3 = …… 30 + 30 + 30 = ….. 2 + 8 + 13 = ……

Bài 2: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

  8 + 20 …… 15 + 13 67 – 60 …… 13 –   2
66 – 55 …… 10 +   2 24 – 14 …… 28 – 18

Bài 3: Hoa có 5 quyển vở, Hoa được mẹ cho 1 chục quyển nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu quyển vở?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Cho hình vẽ:

bai4_!

  • Có …… điểm.
  • Có …… hình vuông.

Có …… hình tam giác.


Đề số 8

Bài 1: Đọc các số:

79: ……………………………. 21: …………………………….
45: ……………………………. 57: …………………………….

Bài 2: Tính:

95 – 75 = …… 10 cm + 15 cm = ………
50 + 40 = …… 60 cm – 50 cm = ………
76 – 70 = ……   5 cm + 23 cm = ………

Bài 3: Nhà Mai nuôi 36 con vừa gà vừa vịt, trong đó có 16 con gà. Hỏi nhà Mai nuôi bao nhiêu con vịt?

Bài giải:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Bài 4: Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 7 cm. Vẽ tiếp đoạn thẳng NP dài 3 cm để được đoạn thẳng MP dài 10 cm


Đề số 9:

Bài 1:Tính:

77 – 66 = …… 12 + 13 = …… 8 + 30 = ……
58 –   5 = …… 95 – 50 = …… 33 + 3 = ……

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

86 – 56 17 + 21 10 – 4 2 + 12 88 – 77
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 3: Cho hình vẽ:de9_bai3

  • Có …. đoạn thẳng.
  • Có …. hình vuông.
  • Có …. hình tam giác.

Bài 4: Viết các số bé hơn 24 và lớn hơn 17:

……………………………………………………………………….

Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 12 cm