Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 Hướng dẫn con trẻ làm Đề Toán 1 kì 2 của trườngTrường...

Hướng dẫn con trẻ làm Đề Toán 1 kì 2 của trườngTrường Trưng Vương

CHIA SẺ

Phụ huynh cho con em mình thử làm đề Toán này xem các con đạt được kết quả như nào nhé.

1. Viết số vào chỗ trống:

Sáu mươi tư …….                                      Hai mươi tám……..

Bốn mươi lăm………                                  Chín mươi bốn………..

Tám mươi hai……….                                  Bảy mươi sáu……….

Một trăm……….                                          Ba mươi ba………..

Năm mươi bảy…………                              Sáu mươi chín……….

2. Số? 

a)

Số liền trước Số đã biết
80
73
49
22
65

b)

Số liền trước Số đã biết
99
57
11
39
63

3. Đặt tính rồi tính

a) 45 + 32 ;

31 + 51

87 – 4;

97 – 67

b) 79 – 63 = ……..

94 + 5 -4 = ………

16 + 42 = ………

76 – 26 + 10 = …….

4. Viết số vào chỗ chấm:

a) Lúc 6 giờ, kim ngắn chỉ vào số ……, kim dài chỉ vào số ………

b) Lúc 3 giờ, kim ngắn chỉ vào số ………, kim dài chỉ vào số ………

5. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Một tuần lễ có …… ngày là: chủ nhật,…………….…………..…………………..

6. Đo độ dài các đoạn thẳng rồi viết số đo:

7. Điền Đ hoặc S vào đầu mỗi câu tương ứng

a) 54 – 24 > 45 – 24                       b) 89 – 11 = 36 + 32

c) 45 + 30 > 35 + 40                       d) 97 – 64 < 78 – 35

8. a) Hoa gấp được 25 con chim. Mai gấp được 21 con chim. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu con chim?

b) Một sợi dây dài 79cm. Bố cắt đi 50cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu cm?

CHIA SẺ