Trang Chủ Lớp 1 Đề kiểm tra lớp 1

[Phần 2] Đề ôn hè lớp 1 môn toán đề số 4,5,6

[Phần 2] Đề ôn hè lớp 1 môn toán đề số 4,5,6

Đề số 4

Bài 1.

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

60 ; ….. ; …..; 63 ; …..; …..; …..; …..;

…..; …..; 40 ; …..; …..; …..; 44

b) Viết các số :

Ba m­ươi t­ư: …….                              Năm mư­ơi ba : …….

Hai m­ươi lăm : …….                          Một trăm : …….

c) Viết số theo thứ tự từ lớn đến bé : 78 ; 87 ; 94 ; 49;39;47

…………………………………………..…………….

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

30 + 40                    38 – 12                       83 + 12                           58 – 48

…………………………………………………………

.Bài 3. Tính :

13 + 4 – 6 = ……..               34 cm – 4 cm =……………..

26 – 5 + 18 = ……..            40 cm + 7 cm – 37 cm = ……..……

Bài 4. Điền số thích hợp vào ô trống :

dien-vao-cho-trong

Bài 5.

Advertisements (Quảng cáo)

a) Viết tiếp vào bài giải :

Bà có 36 quả trứng, bà đã bán 21 quả. Hỏi bà còn bao nhiêu quả trứng?

Bài giải

Bà còn lại số quả trứng là :

…………………………………………………..

Đáp số : …………………

b) An có 12 viên bi màu xanh và 7 viên bi màu đỏ. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài giải

…………………………………………………………………………

Bài 6. Hình vẽ bên có :dem-tam-giac

Có ….. hình tam giác

Advertisements (Quảng cáo)

Có …..vuông

Bài 7. Thứ ba tuần này là ngày 10. Hỏi:

Thứ 3 tuần sau là ngày: ……………… b. Thứ năm tuần sau là ngày: ………………

Thứ 3 tuần trước là ngày: ……………… b. Thứ hai tuần sau là ngày: ………………


Đề số 5

Bài 1: Tính nhẩm:

3 +   7 + 12 = …… 87 – 80 + 10 = ….. 55 – 45 +   5 = …..
4 + 13 + 20 = …… 30 + 30 + 33 = ….. 79 – 29 – 40 = …..

Bài 2:

a) Khoanh vào số bé nhất: 60 ; 75 ;   8 ; 32 ; 58 ;   7 ; 10

b) Khoanh vào số lớn nhất: 10 ; 24 ; 99 ; 9 ; 11 ; 90 ; 78

Bài 3: Hà làm được 8 bông hoa, Chi làm được 11 bông hoa. Hỏi cả hai bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Bài giải:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 4: Số?

25 – …… = 20 …… + 13 = 15

Đề số 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

6 + 22 87 – 84 14 + 14 55 – 35 10 – 8
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………
……… ……… ……… ……… ………

Bài 2: Viết các số 84, 15, 6 , 12, 48, 80, 55 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………

Bài 3: Lớp em có 38 bạn, trong đó có 2 chục bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Bài 4: Viết các số từ 57 đến 61:

………………………………………………………………………..

Advertisements (Quảng cáo)