Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1

Đề Kiểm Tra Cuối HK2 Lớp 1 Môn Toán – Lan có 24 que tính, Minh cho Lan 11 que tính. Lan có tất cả bao nhiêu que tính

Dưới đây là Đề Kiểm Tra Môn Toán lớp 1 Cuối Học Kỳ 2, Đề có 13 câu hỏi, mời phụ huynh và các em tham khảo dưới đây:

Họ và tên : …………………………………………Lớp : 1A…

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 : MÔN TOÁN – LỚP 1

  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết theo yêu cầu

Câu 1:  Viết theo yêu cầu :

 A, Các số từ  68 đến 80 là :………………………………………………………………………………………

 B, Các số từ  100 đến 89 là:

………………………………………………………………………………………

Câu 2: a,  Phép cộng  7  + 50 có kết quả bằng: ?

A. 57 B. 85 C. 48 D. 54

b,  Số  nhỏ hơn số 89 là: 

A.100 B. 88 C. 90 D. 99

Câu 3:a, 50 – 20 ……… 20 + 2     Dấu cần điền vào chỗ chấm là:

          A. >         B. <          C. = D. Không dấu nào

 b, Kết quả đúng của phép tính: 13cm + 56cm  =…..

A. 59 B. 69cm C. 86 D. 87 cm

Câu 4: Số thích hợp điền vào ô trống là:  70 + 2 1  <  ……

Advertisements (Quảng cáo)

A. 40 B.71 C. 78 D. 30

Câu 5 : Số gồm 4 chục và 8 đơn vị đọc là :

A. tám tư   B. bốn tám      C. Bốn mươi tám     C. Tám mươi tư

 Câu 6: Lan có 24 que tính, Minh cho Lan 11 que tính. Lan có tất cả … ..  que tính. Số điền vào chỗ chấm là :

a. 17     b. 35         c. 39                c. 13 que tính

Câu 7 a, Một tuần lễ có mấy ngày

a. 7 ngày           b. 6 ngày          c.10 ngày              d.8 ngày

b, Một tuần lễ em  được nghỉ mấy ngày ?

Advertisements (Quảng cáo)

a.7 ngày           b.6 ngày                c.2 ngày                d.8 ngày 

Câu 9: Đặt tính rồi tính

Câu 10:  Điền vào chỗ chấm

78 – 7 – 1 = ……….                50 + 20  =………..

42 cm + 27 cm – 36 cm =  ………

Câu 11: Viết các số : 47   ;   25 ;  19 ;   48   ;   29

a, theo thứ tự từ bé đến lớn :

 b, theo thứ tự từ lớn đến bé :

Câu 12:  Tìm phép tính ,viết câu trả lời thích hợp

Một sợi dây dài 66 cm . Lan cắt đi 16cm . Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu xăng ti mét ?    (cm)

Trả lời : Sợi dây còn lại dài ….  cm.

Câu 13 : Cho các số 50, 48, 98 . Viết các phép tính sử dụng cả ba số trên

 ……………………………………………………………………..

 

 

 

Advertisements (Quảng cáo)