Trang Chủ Lớp 4 Đề kiểm tra lớp 4

Đề ôn hè Toán 4 lên lớp 5 năm 2015 (Đề số 1)

CHIA SẺ

Đề ôn hè môn Toán 4 lên lớp 5 năm 2015 (Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào chữ cái (a; b ; c) đặt trước ý trả lời đúng :

Bài 1 :

bai1

a. Mười tám phần hai lăm .

b. Mười tám trên hai mươi  lăm .

c.Mười tám phần hai mươi lăm .

Phân số Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là :

1b

 Bài 2: (1, 5 điểm)

bai2

Bài 3: (1 điểm)

bai3

Phần II. Phần tự luận

Bài 1. Tính giá trị biểu thức :

giatribieuthuc

Bài 2. Người ta cho một vòi nước chảy vào bể chưa có nước .Lần thứ nhất chảy vào  3/7 bể ,lần thứ hai chảy thêm 2/5 bể .Hỏi còn mấy phần bể chưa có nước ?

Bài 3. Tìm X biết

bai3_timx

Bài 4. Một của hàng có 50 kg đường .Buổi sáng đã bán 10 kg đường ,buổi chiều bán 3/8 số đường còn lại .Hỏi cả hai buổi của hàng đã bán được bao nhiêu kg đường ?

Baøi 5: Vieát soá thích hôïp vaøo choã chaám :

a. 2kg30 g  =   ……………………g                                 b.  2 giôø 15 phuùt    =    ………………..phuùt

c. 32m2 49 dm2 =  …. dm2  .                                 d. 2 tạ 45 kg = ………………….kg

e. 8m2 6cm2 = …………………….. cm2            g. 3000 năm = ……. thế kỉ

Bài 6: Quãng đường từ nhà anh Hải đến thị xã dài 15 km .Anh Hải đi từ nhà ra thị xã ,khi đi được 2/3 quãng đường thì dừng lại nghỉ một lúc .Hỏi anh Hải còn phải đi tiếp bao nhiêu ki lô mét nữa thì đến thị xã ?

Bài 7 :

a) Điền chữ thích hợp vào chỗ trống :

bai7

b) Chu vi của hìnhABCD là:…

Diện tích của hình MNPQ là:…

Bài 8: Tính

bai8

Bài 9 : Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60 m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Trung bình cứ 100m2 thì thu hoạch được 50 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Bài 10. Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120 m ,chiều rộng bằng 5/6 chiều dài . Tính chu vi và diện tích sân trường ?

Bài  11: Tìm  x:

bai11_timx

Bài 12: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

bai12

Hình thoi ABCD có:

– Cạnh AB song song với cạnh ……………

– Cạnh AD song song với cạnh ……………

– AD = ………………………………………

– Chu vi hình thoi ABCD là: …………………

Bài  13: Một sân bóng hình chữ nhật có chiều dài là 80m. Chiều rộng bằng 3/5  chiều dài. Tính chu vi và diện tích sân bóng đó ?

Bài 14: Tính:

bai14

Bài 15: Biết rằng 6 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại là 28 tuổi và chị hơn em 6 tuổi. Tính tuổi em hiện nay.

Bài 16: Điền số thích hợp vào chỗ trống

bai16

b) 3 giờ 17 phút =   ……… phút         14 thế kỉ             =   ……… năm

700 năm              =   …………..thế kỉ      2 năm 3  tháng   =   …………..tháng

Bài 17: Một hình chữ nhật có diện tích bằng 7/8 m2, có chiều dài bằng 5/7 m.Tính chu vi của hình chữ nhật đó?

Bài 18: Một thửa ruộng hình bình hành có độ  dài đáy là 60 m ,chiều cao bằng 3/4 độ dài đáy . Tính diện tích thửa ruộng ?

Bài 19: Một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 120 m ,chiều rộng bằng 5/6 chiều dài .Tính chu vi và diện tích sân trường ?

Bài 20: Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?