Trang Chủ Lớp 1 Đề thi học kì 2 lớp 1 Đề thi học kì 2 Toán 1 theo thông tư 22 –...

Đề thi học kì 2 Toán 1 theo thông tư 22 – Tiểu học Phú Sơn

CHIA SẺ

Trường TH Phú Sơn – Kiểm tra học kỳ II-  Môn : Toán –  Lớp: 1

Thời gian: 40 phút

Bài 1: Số liền trước của số 85 là số:

A. 86 B.88 C.84 D.87

Bài 2: Số bé nhất trong các số sau: 86, 90, 74, 52 là:

A. 86 B.90 C.74 D.52

Bài 3: Bố của Lan đi công tác 1 tuần lễ . Hỏi bố của Lan đi công tác tất cả mấy ngày?

A. 7 ngày B.9 ngày C.3 ngày D.8 ngày

Bài 4: Đếm số hình tam giác rồi ghi vào ô trống sao cho thích hợp:

Bài 5: Đặt tính rồi tính

37 + 21

…………

………..

………..

47 – 6

……………

……………

……………

5 + 32

………….

…………

………….

99 – 66

…………

………….

…………..

16 – 4

…………

…………..

………….

54 +11

…………..

…………..

………….

Bài 6: Xếp các số 15,  45, 13, 66 theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: ………………………………………………………………………

b) Từ lớn đến bé:……………………………………………………………………….

Bài 7: Điền số tròn chục thích hợp vào ô trống:

70 <  […]  > 90                         50 >  […]   >  30

Bài 8: Lan cắt được 13 bông hoa. Hà cắt được 15 bông hoa. Hỏi cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?

Bài 9: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8 cm:

 

Bài 10: Em có một số quả cam. Sau khi em cho bạn 40 quả cam thì em còn lại 30 quả cam. Hỏi lúc đầu em có bao nhiêu quả cam?

CHIA SẺ