SBT Hóa học 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9
Bài 39.1, 39.2, 39.3 Trang 49 Sách BT Hóa lớp 9: Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng tương ứng là a, b, c, d gam. Trật tự của a, b, c, d là a
Bài 39.1, 39.2, 39.3 Trang 49 Sách BT Hóa lớp 9: Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4, C2H4, C2H2, C6H6 thu được khí CO2 với khối lượng...
Bài 39. Benzen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 39.1, 39.2, 39.3 Trang 49 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 39.1: Benzen không làm mất màu dung dịch brom vì; Đốt cháy cùng 1 gam các chất CH4,...
Bài 38.8, 38.9, 38.10 trang 48, 49 SBT Hóa 9: Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ \({m_{C{O_2}}}:{m_{{H_2}O}} = 44:9\). Biết A không làm mất màu dung dịch brom. Hỏi A là hiđrocacbon nào trong số các hiđrocacbon sau
Bài 38.8, 38.9, 38.10 trang 48, 49 SBT Hóa 9: Đốt cháy hiđrocacbon A, người ta thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ ({m_{C{O_2}}}:{m_{{H_2}O}} = 44:9). Biết A...
Bài 38. Axetilen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 38.8, 38.9, 38.10 trang 48, 49 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 38.8: Có các hiđrocacbon sau : CH2=CH2 ; CH=CH ; CH2=CH-CH=CH2 : CH3-CH=CH2. số chất tác...
Bài 38.5, 38.6, 38.7 trang 48 SBT Hóa học 9: Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp qua dung dịch KOH dư, sau đó qua H2SO4 đặc?
Bài 38.5, 38.6, 38.7 trang 48 SBT Hóa học 9: Để thu axetilen tinh khiết từ hỗn hợp C2H2 có lẫn CO2, SO2 người ta cho hỗn hợp qua...
Bài 38. Axetilen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 38.5, 38.6, 38.7 trang 48 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 38.5: Tính khối lượng khí C2H2 thu được khi cho 128 gam CaC2 tác dụng hết với...
Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 47, 48 SBT Hóa 9: Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy tỉ lệ số mol chất A với số mol C02 và H2O là 1 : 2 : 1
Bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 47, 48 SBT Hóa 9: Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết rằng khi đốt cháy người ta nhận thấy...
Bài 38. Axetilen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 38.1, 38.2, 38.3, 38.4 trang 47, 48 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 38.1: Có các dãy chất sau; Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon A, biết...
Bài 37.5, 37.6, 37.7 trang 47 SBT Hóa học 9: Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần % về thể tích của mỗi chất trong hỗn hợp?
Bài 37.5, 37.6, 37.7 trang 47 SBT Hóa học 9: Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính thành phần % về thể tích của mỗi...
Bài 37. Etilen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 37.5, 37.6, 37.7 trang 47 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 37.5: Chất hữu cơ X khi đốt cháy tuân theo phương trình hoá học; Xác định công thức...
Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 46, 47 SBT Hóa 9: Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp Ạ (đktc) rồi cho sản phẩm đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy tạo ra 20 gam kết tủa. Hãy tính thành phần % thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp
Bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 46, 47 SBT Hóa 9: Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít hỗn hợp Ạ (đktc) rồi...
Bài 37. Etilen - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 37.1, 37.2, 37.3, 37.4 trang 46, 47 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 37.1: Etilen là chất; Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn toàn 3,36...
Bài 36.5, 36.6, 36.7 trang 46 SBT hóa học 9: Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol, người thấy ngoài sản phẩm chính là CH3Cl còn tạo ra một hợp chất X trong phần trăm khối lượng của clo là 83,53%. Hãy xác định công thức phân tử của X
Bài 36.5, 36.6, 36.7 trang 46 SBT hóa học 9: Khi cho metan tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ 1 : 1 về số mol,...
Bài 36. Metan - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 36.5, 36.6, 36.7 trang 46 Sách bài tập hóa học 9. Câu 36.5: Propan là hiđrocacbon có tính chất tương tự metan và có công thức phân tử C3H8;  Khi...
Bài 36.1, 36.2, 36.3,36.4 trang 45, 46 SBT Hóa 9: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công thức phân tử của A
Bài 36.1, 36.2, 36.3,36.4 trang 45, 46 SBT Hóa 9: Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon A có khối lượng bằng 1 lít khí oxi. Hãy xác định công...
Bài 36. Metan - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 36.1, 36.2, 36.3,36.4 trang 45, 46 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 45: Trong tự nhiên khí metan có nhiều trong; Ở điều kiện tiêu chuẩn, 2 lít hiđrocacbon...
Bài 35.5, 35.6, 35.7 trang 45 SBT Hóa học 9: Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp cần dùng 7,2 gam oxi thu được sản phẩm chỉ gồrh CO2, H2O. Cho toàn bộ sản phẩm thu được hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 dư thấy tạo ra 15 gam kết tủa. CTCT của A?
Bài 35.5, 35.6, 35.7 trang 45 SBT Hóa học 9: Hỗn hợp A gồm 3 chất hữu cơ có cùng công thức phân tử. Đốt cháy 3 gam hỗn hợp...
Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 35.5, 35.6, 35.7 trang 45 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 35.5: Hai chất hữu cơ A và B có cùng...
Bài 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 Trang 44 SBT Hóa 9: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br
Bài 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 Trang 44 SBT Hóa 9: Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl,...
Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ - SBT Hóa lớp 9: Giải bài 35.1, 35.2, 35.3, 35.4 Trang 44 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 35.1: Số công thức cấu tạo có thể có...