SBT Hóa học 9

Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9
Bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 7 Sách BT Hóa lớp 9: Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Viết PTHH
Bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 7 Sách BT Hóa lớp 9: Trung hoà 20 ml dung dịch H2SO4 1M bằng dung dịch NaOH 20%. Viết PTHH
Bài 4. Một số axit quan trọng - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 trang 7 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 4.5: Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung...
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 6, 7 SBT Hóa 9: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric
Bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 6, 7 SBT Hóa 9: Cần phải điều chế một lượng muối đồng sunfat. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit...
Bài 4. Một số axit quan trọng - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 trang 6, 7 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 4.1: Dung dịch H2SO4 loãng tác dụng được với các...
Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 6 SBT Hóa học 9: Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau
Bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 6 SBT Hóa học 9: Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau
Bài 3. Tính chất hóa học của axit - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 3.4, 3.5, 3.6 trang 6 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 3.4: Có hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt....
Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 5, 6 SBT Hóa 9: Có những oxit sau: Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2, những oxit nào tác dụng được với dung dịch H2SO4
Bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 5, 6 SBT Hóa 9: Có những oxit sau: Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2, những oxit nào tác dụng được với dung dịch H2SO4
Bài 3. Tính chất hóa học của axit - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 3.1, 3.2, 3.3 trang 5, 6 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 3.1: Dung dịch HCl đều tác dụng được với các...
Bài 2.8, 2.9, 2.10 Trang 5 SBT Hóa học 9: Có các chất sau, hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trong các sơ đồ phản ứng sau
Bài 2.8, 2.9, 2.10 Trang 5 SBT Hóa học 9: Có các chất sau, hãy chọn những chất thích hợp trong các chất trên điền vào chỗ trống trong...
Bài 2. Một số oxit quan trọng - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 2.8, 2.9, 2.10 Trang 5 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 2.8: Dẫn 1,12 lít khí lưu huỳnh đioxit (đktc) đi qua 700...
Bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 SBT Hóa 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4). Viết PTHH
Bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 SBT Hóa 9: Cho 8 gam lưu huỳnh trioxit (SO3) tác dụng với H2O, thu được 250 ml dung dịch axit sunfuric (H2SO4)....
Bài 2. Một số oxit quan trọng - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 2.5, 2.6, 2.7 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 2.5: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3. Nung 1 tấn đá...
Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Trang 4 SBT Hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau
Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Trang 4 SBT Hóa học 9: Viết các phương trình hoá học thực hiện những chuyển đổi hoá học theo sơ đồ sau
Bài 2. Một số oxit quan trọng - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Trang 4 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 2.1: Kim loại M tác dụng với dung dịch HCl sinh...
Bài 1.5, 1.6, 1.7 Trang 3, 4 SBT Hóa 9: Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 400 gam dung dịch muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit
Bài 1.5, 1.6, 1.7 Trang 3, 4 SBT Hóa 9: Cho 38,4 gam một oxit axit của phi kim X có hoá trị IV tác dụng vừa đủ với...
Bài 1. Tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 1.5, 1.6, 1.7 Trang 3, 4 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 1.5: Biết rằng...
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Trang 3 SBT Hóa học 9: Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau
Bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Trang 3 SBT Hóa học 9: Hãy tìm công thức hoá học của những oxit có thành phần khối lượng như sau
Bài 1. Tính chất hóa học của oxit, khái quát về sự phân loại oxit - SBT Hóa học lớp 9: Giải bài 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 Trang 3 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 1.1: Có những...