Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9

Bài 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 61 Sách BT Hóa lớp 9: Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào?

CHIA SẺ
Bài 54. Polime – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 54.5 trang 61 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 54.1: Nhận xét nào sau đây đúng; Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào?…

Bài 54.1: Nhận xét nào sau đây đúng ?

A. Polime là những chất dễ bay hơi.

B. Polime là những tính chất dễ tan trong nước.

C. Polime chỉ được tạo ra bởi con người và không có trong tự nhiên.

D. Polime là những chất rắn, không bay hơi, thường không tan trong nước.

Đáp án D.


Bài 54.2: Polipropen (PP) là một loại polime có nhiều ứng dụng trong đời sống và sản xuất : như dùng để chế tạo các thùng chứa hóa chất, bồn chứa nước, bình phun thuốc trừ sâu… Một đoạn mạch phân tử của polipropen được biểu diên như sau:

a)   Hãy viết công thức của mỗi mắt xích tạo nên loại polime này.

b) Viết phương trình tổng quát của phản ứng tạo polipropen từ propen

a) 

b) 


Bài 54.3: Có các polime sau

a)

b) 

c) 

Hãy viết các công thức chung của các polime trên và cho biết chúng được tạo ra từ những monome nào.

a)  monome là 

b)  monome là 

c) monome là 


Bài 54.4:

a) Hãy nêu những điểm giống và khác nhau về thành phần và cấu tạo của tinh bột, protein, nhựa PE.

b) Khi đốt cháy hoàn toàn m gam một chất, thấy trong sản phẩm tạo ra có khí nitơ. Hỏi chất đó là chất nào trong các chất trên ?

Trả lời  

a) Giống nhau : Đều là các polime.

Khác nhau : Tinh bột chứa C, H, O.

Protein ngoài C, H, O còn có N và một số nguyên tố khác.

Nhựa PE : chỉ chứa C và H.

b) Đó là protein.


Bài 54.5:

Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

\(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)

a)  Viết phương trình hoá học của phản ứng.Poli(vinyl clorua), viết tẳt là PVC, được điều chế từ vinyl clorua

b)  Tính khối lượng poli(vinyl clorua) thu được từ 1 tấn vinyl clorua, biết hiệu suất của phản ứng là 90%.

c)   Để thu được 1 tấn PVC cần bao nhiêu tấn vinyl clorua, giả thiết hiệu suất phản ứng là 90% ?

a) Phản ứng điều chế PVC :

b) Theo phản ứng cứ 62,5n tấn \(\eqalign{& C{H_2} = \mathop {CH}\limits_| \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,Cl \cr} \)  thì thu được 62,5n tấn PVC.

Vậy từ 1 tấn vinyl clorua sẽ thu được 1 tấn PVC.

Vì hiệu suất phản ứng là 90% nên khối lượng PVC thực tế thu được là :

\(91 \times {{90} \over {100}} = 0,9(\ tấn )\)

Khối lượng PVC cần dùng là :

\({1 \over {90}} \times 100 = 1,11(\ tấn )\)