Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9

Bài 50.1, 50.2, 50.3 trang 58 SBT Hóa 9: Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu

CHIA SẺ
Bài 50. Glucozo – SBT Hóa lớp 9: Giải bài 50.1, 50.2, 50.3 trang 58 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 50.1: Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau; Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu…

Bài 50.1: Viết các phương trình hoá học thực hiện sơ đồ chuyển đổi hoá học sau

Glucozơ —(1)——-> rượu etylic —-(2)—–> axit axetic.

\({C_6}{H_{12}}{O_6}\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}\limits_{30 – {{32}^o}C}^{men rượu}} 2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)          (1)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\buildrel {men giấm} \over\longrightarrow C{H_3}{\rm{COOH + }}{{\rm{H}}_2}O\)   (2)


Bài 50.2: Chất hữu cơ A là chất rắn màu trắng ở điều kiện thường, tan nhiều trong nước. Khi đốt cháy A chỉ thu được C02 và H2O Chất A là

A. etilen ;                   B. rượu etylic ;                 C. axit axetic ;        D. glucozơ.

Đáp án D.


Bài 50.3: Khi oxi hoá hoàn toàn 50 gam glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là 146,3 kJ. Hỏi khi oxi hoá hoàn toàn 1 mol glucozơ sẽ toả ra nhiệt lượng là bao nhiêu ?

\({n_{{C_6}{H_{12}}{O_6}}} = {{50} \over {180}} \approx 0,278(mol)\)

Cứ 0,278 mol glucozơ khi oxi hóa hoàn toàn thì tỏa ra 146,3kJ

Vậy 1 mol  ————————————————–> x? kJ

\(x = {{1.146,3} \over {0,278}} = 526,3(kJ)\)