Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Hóa học 9

Bài 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 trang 59, 60 SBT Hóa 9: Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ?

CHIA SẺ
Bài 51. Saccarozơ – SBT Hoá lớp 9: Giải bài 51.1, 51.2, 51.3, 51.4 trang 59, 60 Sách bài tập Hóa học 9. Câu 51.1: Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ; Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ?…

Bài 51.1: Tiến hành thí nghiệm sau

Cho vào hai cốc cùng một lượng nước (khoảng 100 ml), sau đó cho vào cốc thứ nhất glucozơ, cốc thứ hai saccarozơ (với khối lượng như nhau, khoảng hai thìa cà phê) khuấy cho tan hết. Hãy so sánh độ ngọt giữa hai dung dịch đường.

Trả lời  

Cốc hoà tan đường saccarozơ ngọt hơn.


Bài 51.2:  Rót khoảng 100 ml H20 vừa đun sôi vào cốc thủy tinh, sau đó cho đường ăn vào khuấy nhanh đến khi thấy đường không tan nữa thì dừng lại. Rót lấy phần dung dịch sang cốc khác đậy lại, để yên sau một ngày, quan sát hiện tượng xảy ra, giải thích.

Có đường kết tinh trong cốc do độ tan của saccarozơ trong nước lạnh nhỏ hơn trong nước nóng.


Bài 51.3: Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

Đáp án A.


Bài 51.4: Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học: rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

Trả lời

TN1 : Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2 : Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2S04, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ